ZAKONI I DRUGI PROPISI

1) Zakon o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)
2) Porodični zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon)
3) Pravilnik o hraniteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2008)
4) Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
5) Poslovnik o radu Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
6) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
7) Pravilnik o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
8) Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
9) Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
10) Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem  Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
11) Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
12) Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenog vozila Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
13) Pravila zaštite od požara Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
14) Statut Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
15) Pravilnik o nabavkama
16) Interni plan zaštite od elementarnih nepogoda, drugih većih nepogoda i incidentnih događaja
17) Statut Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac br.1007/110/1/2015
18) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za porodični smeštaj i usvojenje br. 478-110/2/2015 od 16.07.2015.godine
19) Pravilnik o nabavkama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, 647-110/5/2015 od 12.10.2015.
20) Pravilnik o uzbunjivanju, 646-110/5/2015 od 12.10.2015.
21) Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sopstvenog vozila u službene svrhe, br.645-110/5/2015 od 12.10.2015. godine.
22) Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila, 644-110/5/2015 od 12.05.2015.
23) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.837-110/5/2015 od 24.12.2015. godine.

24) Pravila zaštite od požara Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br. 526-110/5/2016 od 22.07.2016.godine

25) Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br,754-110/5/2017 od 14.09.2017. godine

26) Poslovnik o radu Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.758-110/5/2017 od 14.09.2017.godine

27) Pravilnik o donacijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br,1124-110/5/2017 od 13.12.2017.

28) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.313-110/2/2018 od 11.04.2018.god.

29) Pravilnik o poklonima zaposlenih u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.1068-110/5/2018 od 13.12.2018. godine

30) Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.1067-110/5/2018 od 13.12.2018. godine.

31) Pravilnik o sprovođenju konkursnog postupka za popunjavanje radnih mesta u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.1157-110/5/2018 od 27.12.2018. godine.

32) Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.78-110/2/2019 od 16.01.2019.godine.

33) Poslovnik o radu Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.506-110/5/2019 od 12.06.2019.godine.

34) Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.507-110/5/2019 od 12.06.2019.godine.

<< Nazad

 bottom